top of page
 1. Administrator danych 

Justyna Wolna, 46-220 Byczyna, ul. Herbiniusa 2, Nip:199 00 95 654 jest administratorem (zwanym dalej ‘Administratorem’) Państwa danych osobowych. 

 1. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Jakie dane i w jaki sposób są zbierane przez Administratora

Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 1. w następstwie zawarcia umów z Administratorem,

 2. w następstwie zamówienia na stronie reklamodawcy - www.facebook.com/wolnaceramikahttps://www.facebook.com/medieval.pottery/

 3. w następstwie wypełnienia formularza na stronie -  www.wolnaceramika.pl

 4. w następstwie zatrudnienia pracownika

 

Administrator pozyskuje w ten sposób następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, stanowisko, dział, e-mail, telefon. 

Dane są przechowywane przez Administratora w postaci papierowej (pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 9) i elektronicznej (pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt).

Państwa dane mogą  być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • spółki powiązane, zależne i stowarzyszone z Administratorem,

 • przedsiębiorcy oferujący produkty , usługi z zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez w/w firmę i jego PKD

 

 1. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może zażądać od Administratora:

 • Dostępu do swoich danych osobowych

 • Sprostowania danych osobowych

 • Usunięcia danych osobowych

 

 

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • Przeniesienia danych osobowych

Ponadto każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą maila: wolna.justyna@gmail.com. Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone na wykonanie przez Administratora zawartych z nim umów lub może skutkować niemożliwością ich wykonania w sposób prawidłowy. Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane wyłącznie w enumeratywnie określonych przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ustawy o ochronie danych osobowych lub w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.  W szczególności - nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Cele       przetwarzania danych,               podstawa           przetwarzania danych                 oraz       okres    ich przechowywania.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania umowy zawartych z Administratorem, 

 2. wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług w ramach prowadzonej przez w/w firmę dz.gospodarczej z zakresu wynikającego z PKD                szczegółowo     opisanych na stronie CEIDG

 3. przekazywanie informacji o produktach i usługach Administratora, spółek zależnych, powiązanych lub stowarzyszonych z Administratorem lub podmiotów z którymi Administrator zawarł umowy i przekazał Państwa dane osobowe, 

 4. realizacji kampanii informacyjnych lub reklamowych, w tym wysyłanie przesyłek pocztowych, wysyłanie wiadomości SMS, MAIL  telemarketingu na rzecz Administratora lub podmiotów wskazanych w lit. c),

Podstawą przetwarzania danych są:

 • przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f)

 • przepisy regulujące obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych, 

 • przepisy o rachunkowości, regulujące obwiązek przechowywania ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych itp.,

 • przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane są przechowywane przez okres:

 • w przypadku danych zbieranych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - bezterminowo

 • w ramach zawierania umowy, o której mowa w pkt. 5 lit. a) i b) – niezbędny do zawarcia umowy zgodnie z  jej treścią,

 • w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 5 lit. a) i b) – do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy lub powstałych w następstwie jej wykonywania, niewykonania lub nienależytego wykonania,

 • w przypadku danych zawartych w księgach podatkowych, rachunkowych, dowodach księgowych – określony we właściwych przepisach,

 

6. Postanowienia końcowe 

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzania danych osobowych, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 

bottom of page